سلام و درود

« سایت اتاق بازاریابی ایران » جامعه مجازی بازاریابان و مدیران بازاریابی ایران و وابسته به شرکت بازاریابان تجارت جهانی است که با توجه به اهمیت بازاریابی و توسعه فروش و ارتباط تولید کننده با بازار و اشتغال زایی در صنعت بازاریابی راه اندازی شده است.